Adatvédelmi Nyilatkozat

Jelen dokumentum tájékoztatást nyújt a Rév András E.V. (a továbbiakban: Adatkezelő) által az általa működtetett weboldalon (www.revszilvia.hu) megvalósított adatkezelésekről, a weboldal használata és az ott történő vásárlás során.

Az Adatkezelő által fenntartott weboldal működtetése során az Adatkezelő célja, hogy az érintettek (a továbbiakban: Érintett, Vásárló, Felhasználó), akik vásárlást folytatnak, hírlevélre feliratkoznak, vagy meglátogatják a honlapot, személyes adatait kezelje az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), továbbá az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (2016. április 27.) (a továbbiakban: Rendelet, GDPR) előírásaival összhangban.

Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja az Érintetteket a weboldalon keresztül megvalósuló vásárlásokkal, hírlevelek küldésével, és a weboldal használatával szükségszerűen együtt járó adatkezelésekről, az általa kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, az adatok megőrzési idejéről, tárolásának és továbbításának módjáról, az adatkezelés során követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen dokumentumot bármikor egyoldalúan módosítsa.

 1. Az adatkezelő

A weblap és webáruház személyes adatainak kezelője

Adatkezelő neve: Rév András E.V.

Székhelye:2096 Üröm, Fülemüle utca 26

Adószáma: 55518260-1-33                     

 Adatvédelmi kapcsolattartó elérhetősége: revszilvia.kapcsolat@gmail.com

A vállalkozás nem jelöl ki adatvédelmi tisztviselőt, tevékenysége nem kerül olyan  kategóriába, ahol ez kötelező.

A weboldal használatakor és az ott történő vásárláskor végzett adatkezelések:

Online hanganyag, oktatóanyag, könyv vásárlása:

Az adatkezelés célja: A Webáruházból történő megrendelések felvétele, visszaigazolása és teljesítése, a vásárlásról számla és bizonylat kiállítása, valamint az Adatkezelőt terhelő bizonylati rend és bizonylatolással kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik szerződő fél (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont). Amennyiben a felek között létrejött adásvételi szerződés teljesült (az érintett mint vevő a vételárat megfizette, és az Adatkezelő mint eladó a megrendelt terméket a vevőnek átadta, aki a terméket átvette), az adatkezelés jogalapja a Számviteli tv. 169. § (2) bekezdése.

A kezelt adatok köre: Számlázási név, e-mail cím, telefonszám, számlázási és szállítási cím (irányítószám, település, cím).

Az adatok megőrzésének ideje: A számla kiállítása évének utolsó napját követő 8. év utolsó napjáig, a Számviteli tv. 169. § (2) bekezdése szerint.

Az adatkezelés helye: Az Adatkezelő telephelyén található informatikai eszközökön, valamint a papír alapú iratok és számlák esetén az Adatkezelő irattárában.

Adattovábbítás:

 • A kiállított számlák adatait a jogszabályi előírásoknak megfelelően továbbítjuk a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére. Ez a továbbítás a hatályos adózási jogszabályok betartását, a pontos adóbevételek biztosítását és az adóellenőrzések megkönnyítését szolgálja.

A vásárlás során a termék vagy szolgáltatás ellenértékét a felhasználók harmadik fél szolgáltató igénybevételével teljesíthetik. A Stripe rendszerén keresztül zajlik, melynek üzemeltetője (Központi székhely: 354 Oyster Point Boulevard, San Francisco, California, 94103, magyarországi adószám:12345678-1-23) Társaságunk kizárólag a vásárláshoz szükséges mértékben tárolja a vásárló azonosító adatait és a vásárolt termék/szolgáltatás azonosítóját. A fizetés során megadott bankkártya adatokat vagy egyéb fizetési információkat semmilyen módon nem kezeljük vagy tároljuk.

Ezen adatok kizárólag a Stripe rendszer üzemeltetője birtokába kerülnek, közvetlenül a vásárlótól. A fizetési tranzakciók során megadott adatok kezeléséért és védelméért kizárólag a Stripe rendszer üzemeltetője felel. Társaságunk nem vállal felelősséget a harmadik fél szolgáltató partnereink eljárásáért.

Adatfeldolgozó

Milyen személyes adatokhoz fér hozzá?

 

Mennyi ideig tárolhatja az adatokat?

 

KBOSS. hu Kft.

1031 Budapest, Záhony utca 7

Adószám:13421739-2-41.

Számlázó alkalmazásunk, a számlakészítéshez és tároláshoz szükséges infrastruktúrát biztosítja.

Amíg szerződésünk élő velük.

DotRoll Kft.

1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.

Adószám: 13962982-2-42
Adatfeldolgozó 1.

A weboldal tárhelyszolgáltatója, valamint levelezőrendszerünk szolgáltatója, infrastruktúrát biztosít a tárhely üzemeltetőjének, az adatok tartalmi vizsgálatát nem végezi.

Amíg domain és tárhelyünket náluk tároljuk.

Proconer Informatika Kft.

6800 Hódmezővásárhely, Nyár u. 37.

Adószám: 22908229-2-06
Adatfeldolgozó 2.

A weboldal tárhely üzemeltetője, az infrastruktúra szolgáltatást fenntartását az adatkezelővel megosztva látja el, az adatok tartalmi vizsgálatát nem végezi.

Amíg szerződésünk élő velük.

Herry Bt.

2040 Budaörs, Alma utca 14

Adószám: 20204921-1-13

Könyveléssel megbízott partnerünk, a kiállított számlák könyvelését végzi, így az azon szereplő személyes adatokhoz hozzáfér, de könyvelésen kívül semmilyen egyéb célra nem használja azokat.

Amíg szerződésünk élő velük.

 1. Panaszkezelés

 Az adatkezelés célja: A vásárlók által benyújtott panaszok beérkezése, kivizsgálása, dokumentálása, a panaszokra való válaszadás és a fogyasztóvédelmi jogszabályok betartása.

Az adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség teljesítése: A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján a vállalkozás köteles a fogyasztó bejelentését írásban átvenni és annak alapján a szükséges vizsgálatot elvégezni. A vizsgálat eredményéről a fogyasztót írásban tájékoztatni kell.

A kezelt adatok köre: A panaszkezeléshez szükséges mértékben, az alábbi személyes adatokat kezeljük:

 • Azonosítási adatok: név, e-mail cím, telefonszám
 • Lakcím: irányítószám, település, cím
 • Szállítási cím: irányítószám, település, cím
 • Panasz leírása: a panaszhoz kapcsolódó minden releváns információ, beleértve az esetlegesen megadott további személyes adatokat is

Az adatok megőrzésének ideje: A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján a panaszról felvett jegyzőkönyvet, átiratot és az arra adott választ másolati példányait 3 évig kell megőrizni.

Az adatkezelés helye: Az elektronikus adatokat az Adatkezelő telephelyén található informatikai eszközökön tároljuk. A papír alapú iratokat, számlákat az Adatkezelő irattárában helyezzük el.

Adattovábbítás: Nem történik.

 1. Kapcsolatfelvétel és általános érdeklődés során kezelt személyes adatok

 A Vállalkozással bármilyen kommunikációs csatornán kapcsolatba lehet lépni. Azonban az érdeklődő ügyfelek kérdéseinek megválaszolásához elengedhetetlen bizonyos személyes adatok kezelése.

Az adatkezelés célja: Az érdeklődő ügyfelek kérdéseinek megválaszolása, a velük való kapcsolattartás megkönnyítése.

 Az adatkezelés jogalapja: A személyes adatok kezelése az Egyéni Vállalkozás és az érdeklődő ügyfél közötti szerződéskötés előkészítése érdekében történik. A szerződéskötés előkészítése a Vállalkozás jogos érdeke, amely felülírja az érintett adatvédelmi jogait.

 A kezelt adatok köre: Az Egyéni Vállalkozás az alábbi személyes adatokat kezeli:

 • Azonosítási adatok: név
 • Elérhetőségi adatok: telefonszám, e-mail cím
 • További személyes adatok: az ügyfél által a kommunikáció során esetlegesen megadott egyéb személyes adatok

 Az adatok megőrzésének ideje: Az Egyéni Vállalkozás a személyes adatokat a kérdés megválaszolásáig, illetve a szolgáltatás teljesítésének megtörténtéig tárolja. Ezt követően az adatokat törölni kell.

Az adatkezelés helye: A személyes adatokat az Adatkezelő telephelyén, illetőleg az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozóknál található informatikai eszközökön tároljuk.

Az adattárolás módja: A személyes adatokat elektronikus formában tároljuk.

Adattovábbítás: Az Egyéni Vállalkozás az ezen fejezetben foglalt adatkezeléssel érintett adatokat nem továbbítja harmadik félnek.

 1. Hírlevélküldés során kezelt személyes adatok

 A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Reklámtv.) 6. §-a alapján a Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy az Adatkezelő reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel megkeresse az Érintett által megadott elérhetőségein. A Felhasználó ezen felül a jelen tájékoztatóban foglaltak alapján hozzájárulhat ahhoz, hogy az Adatkezelő a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

A hírlevélküldés során az Adatkezelő által követett elvek:

 • Az Adatkezelő nem küld kéretlen reklámüzeneteket.
 • A Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről. Leiratkozás esetén az Adatkezelő törli a Felhasználó által a reklámüzenetek küldéséhez megadott minden személyes adatát, és további reklámajánlatokkal nem keresi meg.
 • A Felhasználó a hírlevélről az e-mail üzenetben található „Leiratkozás” feliratra kattintva tud leiratkozni.

Az adatkezelés célja: A hírlevélküldés célja reklámot tartalmazó elektronikus e-mail üzenetek küldése az Érintettnek, aktuális információkról, termékekről, akciókról szóló tájékoztatás nyújtása.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az Érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló, határozott hozzájárulása, melyet a Felhasználó a hírlevélre történő feliratkozáskor, egy erre a célra szolgáló jelölőnégyzet kipipálásával ad meg, a jelen dokumentumban foglalt tájékoztatás alapján. (Infotv. 5.§ (1) bekezdés a) pontja, valamint a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján).

A kezelt adatok köre: Vezetéknév, Keresztnév, E-mail cím 

Az adatok megőrzésének ideje: Az adatokat az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig tároljuk.

 Az adatkezelés helye: Az adatokat az Adatkezelő telephelyén, illetőleg az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozóknál található informatikai eszközökön tároljuk.

Az adattárolás módja: Az adatokat elektronikus formában tároljuk.

 Adattovábbítás: A jelen fejezetben foglalt adatkezeléssel érintett adatok továbbítására nem kerül sor.

Adatfeldolgozók: Nincs adatfeldolgozó.

 1. Cookie-k-Sütik

A weboldal bizonyos részeinek letöltésekor a webszerver automatikusan kis adatfájlokat, úgynevezett sütiket („Cookie”, „Süti”) helyez el a Felhasználó Eszközére. A sütik célja, hogy a webszerver tárolja a Felhasználó korábbi tevékenységét (pl. bejelentkezés, beírt adatok), így a későbbi látogatások során ne kelljen ezeket ismételten elvégezni. Bizonyos esetekben a sütik az Infotv. és a GDPR értelmében személyes adatnak minősülnek, hiszen a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit a sütit kezelő szolgáltatónak, aki így összekapcsolhatja a Felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

 A Webáruház a használat során az alábbi célokból helyez el sütiket a felhasználó eszközén:

 1. a) Működéshez elengedhetetlen sütik: Ezek a sütik a weboldal alapvető működéséhez szükségesek, és a Felhasználó hozzájárulása nélkül is elhelyezésre kerülnek. A sütik letiltása esetén a weboldal egyes funkciói nem fognak megfelelően működni.
 2. b) Statisztikai célú sütik: Ezeket a sütiket a Google Analytics szolgáltatás használja a weboldal forgalmának elemzésére és a felhasználói élmény javítására. A sütik anonimizált adatokat gyűjtenek, és nem tárolnak személyes azonosításra alkalmas információkat. A sütik elhelyezése a Felhasználó hozzájárulásán alapul, és a hozzájárulás megadása a felugró ablakban az „Elfogad” gombra kattintással történik. A sütik letiltása nem akadályozza a weboldal használatát, de befolyásolhatja a statisztikai adatok pontosságát.
 3. c) Funkcionális sütik: Ezek a sütik a weboldal kényelmi funkcióinak használatát teszik lehetővé, mint például a bejelentkezési adatok megjegyzése vagy a kosár tartalmának tárolása. A sütik elhelyezése a Felhasználó hozzájárulásán alapul, és a hozzájárulás megadása a felugró ablakban az „Elfogad” gombra kattintással történik. A sütik letiltása nem akadályozza a weboldal használatát, de befolyásolhatja a kényelmi funkciók működését.
 4. d) Teljesítmény sütik: Ezek a sütik a weboldal teljesítményének mérésére szolgálnak, és a felhasználói élmény javítására használhatók. A sütik anonimizált adatokat gyűjtenek, és nem tárolnak személyes azonosításra alkalmas információkat. A sütik elhelyezése a Felhasználó hozzájárulásán alapul, és a hozzájárulás megadása a felugró ablakban az „Elfogad” gombra kattintással történik. A sütik letiltása nem akadályozza a weboldal használatát, de befolyásolhatja a teljesítménymérési adatok pontosságát.
 5. e) Hirdetési sütik: Ezek a sütik a Felhasználó számára releváns hirdetések megjelenítésére szolgálnak. A sütik a Felhasználó böngészési előzményeit tárolják, és ezen információk alapján jelenítik meg a hirdetéseket. A sütik elhelyezése a Felhasználó hozzájárulásán alapul, és a hozzájárulás megadása a felugró ablakban az „Elfogad” gombra kattintással történik. A sütik letiltása nem akadályozza a weboldal használatát, de befolyásolhatja a hirdetések relevanciáját.

 A sütikkel kapcsolatos további információk: A weboldal által használt sütik részletes listájáról, valamint azok megőrzési idejéről a weboldal látogatásakor felugró úgynevezett süti banner ad részletes tájékoztatást.

A Felhasználónak lehetősége van a sütik használatára vonatkozóan egyedi döntést hozni. A sütiket eseti alapon elfogadhatja vagy elutasíthatja, de a böngésző megfelelő beállításával a sütik teljes körű használatát is megtilthatja.

A sütik kezelésének módjáról és a sütikkel kapcsolatos további információkról a https://youronlinechoices.eu/ weboldalon tájékozódhat.

Amennyiben a Felhasználó a sütik letiltása mellett dönt, a Webhely bizonyos oldalaihoz csak korlátozott hozzáféréssel rendelkezik majd. Ezenkívül előfordulhat, hogy a Webhely egyes funkciói vagy szolgáltatásai nem megfelelően működnek majd.

Az adatkezelés célja:

A sütik alkalmazása a következő célokat szolgálja:

 • A Felhasználók azonosítása és megkülönböztetése
 • A Felhasználók munkamenetének azonosítása és az annak során megadott adatok tárolása
 • Adatvesztés megakadályozása
 • Webanalitikai mérések lefolytatása
 • A Webhely megfelelő üzemeltetése
 • A felhasználói élmény fokozása
 • Hirdetések megjelenítése a Felhasználók számára

Az adatkezelés jogalapja:

 Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása, melyet a Felhasználó a felugró cookie figyelmeztetőn található „Elfogad” gombra kattintással ad meg, a jelen  dokumentumban foglalt megfelelő tájékoztatás alapján. (Infotv. 5.§ (1) bekezdés a) pontja, valamint a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján).

A kezelt adatok köre: A sütik által kezelt adatok köre a következőket foglalja magában: azonosítószám, dátum, időpont, az előzőleg meglátogatott oldal.

Az adattárolás módja: Az adatokat elektronikus formában tároljuk.

Adattovábbítás: Adattovábbításra nem kerül sor. 

 1. Adatbiztonság

Az Adatkezelő a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályi előírásokat maximálisan tiszteletben tartja. Ennek megfelelően az Adatkezelő és az Adatkezelő által jogosultan igénybe vett Adatfeldolgozók minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesznek, valamint az Infotv. és a GDPR titoktartásra és adatbiztonságra vonatkozó előírásainak betartását biztosító eljárási szabályokat alakítanak ki.

 Az adatbiztonság jogi alapjai:

 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
 • A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és a tagállamok adatvédelmi jogszabályainak összehangolásáról szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelet (GDPR)

Az adatbiztonság alapelvei:

Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat az alábbi alapelvek betartásával védi:

 1. a) Titkosság: Az Adatkezelő megvédi az információt a jogosulatlan hozzáféréstől, kizárólag a jogosult személyek férhetnek hozzá.
 2. b) Sértetlenség: Az Adatkezelő megvédi az információ pontosságát és teljességét, megakadályozza az adatok jogosulatlan módosítását.
 3. c) Rendelkezésre állás: Az Adatkezelő biztosítja, hogy a jogosult személyek a szükséges eszközökkel rendelkezzenek a kívánt információkhoz való hozzáféréshez.

 Az adatbiztonság technikai és szervezési intézkedései: Az Adatkezelő megfelelően védi az informatikai rendszereit és hálózatait a számítógépes csalások, kémkedés, tűz, árvíz, vírusok és számítógépes betörések ellen. A védelmi intézkedések magukba foglalják a szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokat, a rendszerek megfigyelését a biztonsági incidensek

 Az Adatfeldolgozók adatbiztonsága: Az Adatkezelő az általa igénybe vett Adatfeldolgozókkal kötött szerződésekben előírja és ellenőrzi az adatvédelmi intézkedések betartását.

 1. Az Érintettek jogai és a jogérvényesítés módja 

Az Érintett által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott valamennyi személyes információnak minden szempontból valósnak, teljesnek és pontosnak kell lennie. Az Adatkezelő nem köteles olyan személyes adatokat kezelni, amelyek hiányosak vagy pontatlanok. Azonban az Érintett köteles az adatok pontatlanságát vagy hiányosságát haladéktalanul jelezni az Adatkezelőnek, hogy az szükséges esetben a szükséges javítást elvégezhesse.

 Az Érintettek jogai:

Az Érintett a következő jogokkal rendelkezik a személyes adatai kezelésével kapcsolatban:

 1. a) Tájékoztatáshoz való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kérjen a személyes adatai kezelésével kapcsolatos valamennyi információról, így különösen az alábbiakról:

 • Az adatkezelés céljai és jogalapjai;
 • A kezelt személyes adatok kategóriái;
 • Azok a címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat megosztják;
 • A személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • Az Érintett jogai az adatkezeléssel kapcsolatban (pl. helyesbítés, törlés, korlátozás, tiltakozás);
 • A panasztételi lehetőség;
 • Az adatforrások;
 • Az automatizált döntéshozatal, beleértve a profilalkotást is, és az ilyen adatkezelésre vonatkozó információk.

Az Adatkezelő a tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően fogalmazva nyújtja. A tájékoztatáshoz való jog írásban, a jelen tájékoztató 2. pontjában megjelölt elérhetőségeken keresztül gyakorolható. Az Érintett részére kérésére – személyazonosságának igazolását követően – szóban is adható tájékoztatás.

 1. b) Hozzáféréshez való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől megerősítést kérjen arra vonatkozóan, hogy az Adatkezelő kezeli-e a személyes adatait, és ha igen, jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon a személyes adataihoz és a következő információkhoz:

 • Az adatkezelés céljai;
 • A kezelt személyes adatok kategóriái;
 • Azok a címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat megosztják;
 • A személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • Az Érintett jogai az adatkezeléssel kapcsolatban (pl. helyesbítés, törlés, korlátozás, tiltakozás);
 • A panasztételi lehetőség;
 • Az adatforrások;
 • Az automatizált döntéshozatal, beleértve a profilalkotást is, és az ilyen adatkezelésre vonatkozó információk.
 1. c) Helyesbítéshez való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az Érintettnek figyelembe kell vennie az adatkezelés céljait is, amikor kéri a személyes adatai helyesbítését.

 1. d) Törléshez való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi feltételek közül bármelyik teljesül:

 • A személyes adatokra már nincs szükség az adatkezelés céljainak eléréséhez;
 • Az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását;
 • Az Érintett tiltakozik a személyes adatainak a közvetlen piaci célú adatkezelés ellen
 • Az érintett tiltakozik a személyes adatainak a tudományos kutatási vagy történelmi tanulmányozási vagy statisztikai célú kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelés az érintett jogainak és szabadságainak védelme érdekében elengedhetetlen;
 • A személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • A személyes adatokat a rájuk alkalmazandó uniós vagy tagállami jogszabály alapján törölni kell.

Ha az Adatkezelő törli az Érintett személyes adatait, köteles erről tájékoztatni azokat a címzetteket, akikkel az Érintett személyes adatait megosztotta.

 1. e) Korlátozáshoz való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy kérje az Adatkezelőtől a személyes adatai kezelésének korlátozását, ha a következő feltételek valamelyike teljesül:

 • Az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ebben az esetben az adatkezelés korlátozásának időtartama az adatok pontosságának ellenőrzés
 • Az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • Az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • Az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az Adatkezelő az Érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 1. f) Adathordozáshoz való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Az Érintett jogosult továbbá arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Az Adatkezelő köteles az Érintettet tájékoztatni arról, hogy ezen jog gyakorlásához szükséges-e technikai tudás, és az Adatkezelő segítséget nyújt az Érintettnek a jog gyakorlásában.

 1. g) Tiltakozás Joga:

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon az alábbiak ellen:

 • Személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés;
 • Az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés céljából történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. A személyes adatok közvetlen üzletszerzés céljából történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők.

Az Adatkezelőt kötelezni kell a tiltakozást figyelembe venni, és az adatkezelést megszüntetni, illetve a további adatkezelést felfüggeszteni, ha az adatkezelés célja a közvetlen üzletszerzés.

 1. h) Az Automatizált Döntéshozatalhoz Kapcsolódó Jogok:

Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ez a jog magában foglalja az alábbiakat:

 • Az Érintett jogában áll megismerni az automatizált adatkezelés, beleértve a profilalkotást is, logikáját, és azokat az információkat, amelyek alapján az Adatkezelő az érintettre vonatkozó döntést meghozta;
 • Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be;
 • Az Érintett jogosult arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatást kapjon az Adatkezelőtől az automatizált döntéshozatal alkalmazásáról, a meghozott döntés tartalmáról, valamint az ezen döntés alapján történő érintett jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről.

Kivételek:

A fenti jogosultság nem alkalmazható, ha az adatkezelés:

 • Az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • Meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít;
 • Az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Azonban még a kivételek esetében is az Adatkezelő köteles az Érintettet tájékoztatni az automatizált döntéshozatal alkalmazásáról, a meghozott döntés tartalmáról, valamint az ezen döntés alapján történő érintett jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről.

 1. Visszavonás joga:

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Az Érintett jogosult továbbá arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Az Adatkezelő köteles az Érintettet tájékoztatni arról, hogy ezen jog gyakorlásához szükséges-e technikai tudás, és az Adatkezelő segítséget nyújt az Érintettnek a jog gyakorlásában.

 1. j) Kártérítési jog:

Az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) megsértése esetén az érintett, aki vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, jogosult kártérítésre az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben felel az adatkezelés által okozott károkért, ha:

 • Nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket;
 • Vagy az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

Amennyiben több adatkezelő vagy adatfeldolgozó, vagy mind az adatkezelő, mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemlegesen felel a teljes kárért.

Az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt okozó eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

 1. k) Adatvédelmi hatósági eljárás:

Az érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatban panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH).

A NAIH elérhetőségei:

 • Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11
 • Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Honlap: https://www.naih.hu
 1. l) Bírósághoz való fordulás joga

Amennyiben az érintett jogai sérültek, a panasz benyújtásától függetlenül az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.